Home Kerktijden Adressen Links Orgel
De geschiedenis.

Op dinsdag 24 januari 1928 is er door een 15-tal broeders uit Ooster­wolde een vergadering gehouden om te praten over het oprichten van een Gereformeerde kerk in Oosterwolde. Deze vergadering was de eerste stap naar het oprichten van een zelfstandige Gereformeerde kerk in Oosterwolde op 24 maart 1929.

 

Deze gemeente heeft enige tijd in een schoollokaal gekerkt. In een schrijven aan zustergemeenten is te lezen:

 

“Het schoollokaal, waar we des Zondags vergaderen, is veel te klein. Het is geregeld eivol, zoodat er geen gangpad overblijft voor de dia­kenen om rond te gaan. Bovendien is de atmosfeer benauwend, en dus het preeken en spreken ontzettend zwaar. Het gebeurt, dat een Predikant, na den dienst de verzuchting slaakt: “Uit de gevangenis verlost!”

 

Deze eerste maanden na de oprichting moet dan ook, wat de huisvesting betreft, een beproeving zijn geweest. Maar op 8 oktober 1931 is het dan zover. Het nieuwe kerkgebouw wordt in gebruik genomen.

 

Samen met P. Ipema en R.J. de Boer wordt het initiatief tot Vrijmaking genomen nadat is gebleken dat de kerkenraad zich niet wilde distantiëren van de onwettige synodebesluiten. Dan op 6 september 1949 wordt er een vergadering belegd in het voormalige stationsgebouw. Er worden nieuwe ambtsdragers verkozen en op 11 september 1949 worden deze bevestigd. De Vrijgemaakte gemeente van Oosterwolde is een feit. Deze bestaat uit 17 belijdende leden en 23 doopleden.

 

De Vrijmaking had tot gevolg dat er op zoek moest worden gegaan naar een ruimte waar de erediensten gehouden konden worden. Deze werd gevonden in de meubelzaak van Kleveringa en Trenning. De meubels gingen aan de kant en klapstoelen daar voor in de plaats gezet. Zo heeft men hier drie jaren gekerkt. Na deze drie jaar wordt er gekerkt in de Openbare Lagere school aan de Weemeweg.

 

In 1951 wordt er een bouwcommissie ingesteld, er wordt 580 vierkante meter gekocht à Fl. 2,50 aan de Hoge Esch. In 1957 wordt het kerkge­bouwtje in gebruik genomen. De eerste verbouw volgde in

 

februari 1984, de kerk wordt dan vergroot. Foto’s e.d. van deze ver­bouwing zijn niet in het archief te vinden. Wel is de bouwtekening nog aanwezig. In de periode daarna is de kerk na een gift van de gemeente van Diever, die werd opgeheven, opgeknapt en van een nieuw kleurtje voorzien.

 

Copyright © Alle rechten voorbehouden. Ontwikkeld door L.R.J.. Contact webmaster